24/11/2021

فصل سرما و گرمایش گلخانه ها

با شروع فصل سرما و وجود دماهای پایین، همچنین تغییرات ناگهانی دما در طول شبانه روز می تواند گیاهان گلخانه ای را دچار شوک نماید. این مسئله از جمله مهمترین نکات جهت تهیه و تامین سیستم […]
20/11/2021

کشت گلخانه ای هیدروپونیک

در اینجا خاک به عنوان محیط رشد ریشه حذف و آب یا بسترهای جامد عمدتا خنثی جایگزین آن می شود (کشت در محیط مایع یا کشت در بستر جامد و خنثی). در این حالت دیگر نیازی […]
24/10/2020

Jack Ma also checks out strawberry cultivation

On the morning of October 10th and following his visit to the Dezhou high-tech tomato greenhouses, Jack Ma, founder of Alibaba Group, went to Licheng District, Jinan City, to inspect the development of the strawberry industry. The […]
19/10/2020

Global food security can only be addressed if we consider its complexity

“Global food security is one of the main societal challenges of the twenty-first century that can only be addressed if we consider its complexity: an increased human population with changing dietary habits will have to produce […]
28/09/2020

Foxglove

: The Beautiful Bloom That’s Good (and Bad) for Your Heart Take a stroll through the well-tended gardens of Europe in the spring and you’ll likely see scores of bell-shaped native flowers known as foxgloves (scientific […]
با ما تماس بگیرید.