24/11/2021

فصل سرما و گرمایش گلخانه ها

با شروع فصل سرما و وجود دماهای پایین، همچنین تغییرات ناگهانی دما در طول شبانه روز می تواند گیاهان گلخانه ای را دچار شوک نماید. این مسئله از جمله مهمترین نکات جهت تهیه و تامین سیستم […]
19/10/2020

LED lighting helps Canadian vertical farm to increase food production all year round

GoodLeaf Community Farms in Canada selected Signify to equip its new state-of-the-art farm with Philips Horticulture LED lighting. As a branded producer, GoodLeaf grows and packs fresh, nutritious, and pesticide-free micro and baby greens year-round. The […]
با ما تماس بگیرید.