26/08/2021
روز کارمند

روز کارمند

22/08/2021

کشت گلخانه ای آخرین تجویز جهاد کشاورزی برای مقابله با خشکسالی

اصل و الویت کشت گلخانه ای و گلخانه داری در کشور ایجاد اشتغال است. در هر هکتار از گلخانه می توان برای 10 تا 12 نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد کرد در صورتی که در […]
05/07/2020
راندمان مصرف آب در سیستم های گلخانه ای و کاربرد آن در باغبانی

New light recipe increases growth and yield of sweet basil

Light is a crucial element for plant growth and production. High-pressure sodium (HPS) lamps are considered not very electrically efficient as they generate high radiant heat, and as a consequence, there has been a lot of […]
با ما تماس بگیرید.