08/12/2021

اهداف ساخت گلخانه های کوچک مقیاس و محلی

1. كمك به اقتصاد خانوارهای روستایي و ایجاد اشتغال 2.  توسعه بازارهای محلي 3.  ایجاد بازارهای جدید فرامحلي 4.  افزایش انگیزه زندگي در روستا و ممانعت از تخلیه روستاها 5. افزایش كارایي مصرف آب پيشنهادات توسعه […]
با ما تماس بگیرید.