11/01/2022

روش های حفظ گرما در داخل گلخانه و كاهش مصرف سوخت

بستن كليه منافذ و درزها يكي از روش های مهم اتلاف گرما، خروج آن از طريق درزها و شكاف ها است؛ بنابراين بايد كليه منافذ، دريچه ها و پنجره ها بسته شود. باز و بسته شدن […]
با ما تماس بگیرید.