25/12/2021

سیستم های گرمایشی گلخانه ها

دما و رطوبت دو پارامتر مهم در کشت های گلخانه ایست که تحت تأثیر محیط آزاد، دائم در حال تغییر هستند. با توجه به اینکه این دو پارامتر از عوامل  بررسی رفتار حرارتی داخل گلخانه های […]
با ما تماس بگیرید.