18/10/2021

مکان یابی احداث گلخانه های تجاری

قبل از احداث گلخانه باید اطلاعات هواشناسی منطقه، آب و خاک مورد بررسی قرار گیرند ارتفاع از سطح دریا  الف) ارتفاع کمتر از ۱۵۰۰ متر از سطح دریا برای احداث گلخانه بسیار مناسب است.  ب) ارتفاع […]
با ما تماس بگیرید.