23/11/2021

ویژگی های بستر کاشت هیدروپونیک

بستر یا محیط کشت به مواد جامدي که به جاي خاك در کشت هیدروپونیک میتوان استفاده نمود اطلاق می شود. محیط کشت باید داراي ویژگی هاي زیر باشد.  بستر کشت باید از لحاظ شیمیایی خنثی باشد. […]
22/11/2021

کشت بدون خاك (هیدروپونیک)

عنوان کشت بدون خاك و یا خارج از خاك (هیدروپونیک) یعنی گیاه چرخه کامل زندگی و تولید مثل خود را بدون تماس ریشه با محیط طبیعی خود یعنـی خـاك انجام بدهد. این فناوري بایستی اجازه رشد […]
20/11/2021

کشت گلخانه ای هیدروپونیک

در اینجا خاک به عنوان محیط رشد ریشه حذف و آب یا بسترهای جامد عمدتا خنثی جایگزین آن می شود (کشت در محیط مایع یا کشت در بستر جامد و خنثی). در این حالت دیگر نیازی […]
با ما تماس بگیرید.