11/01/2022

نکاتی در مورد نصب پد سلولزی

جهت نصب (تمامی قطعات می بایست در یک راستا و با یک زاویه نصب شوند). زاویه قاب زیر پد (جهت جمع آوری زه آب می بایست شیب 0.8 تا 1 درصد در نظر گرفته شود. تعداد […]
با ما تماس بگیرید.