21/10/2021

انواع فن گلخانه

فن هـای مـورد اسـتفاده در گلخانه ها بـه دو گروه فن هـای تخلیـه و فن های  سـیرکوله تقسـیم بندی می شـوند. هر دو  گـروه ایـن فن هـا جـزء فن هـای جریـان محـوری هسـتند. در تقسـیم بندی […]
16/10/2021

فن سیرکوله گلخانه

همانطور که از اسم فن های سیرکوله مشخص است این وسیله به گردش در آوردن هوا در محیط گلخانه ها کمک می کند. معمولاً هوای گرم به خاطر سبکی در بالا و زیر سقف گلخانه ها […]
با ما تماس بگیرید.