21/10/2021

انواع فن گلخانه

فن هـای مـورد اسـتفاده در گلخانه ها بـه دو گروه فن هـای تخلیـه و فن های  سـیرکوله تقسـیم بندی می شـوند. هر دو  گـروه ایـن فن هـا جـزء فن هـای جریـان محـوری هسـتند. در تقسـیم بندی […]
با ما تماس بگیرید.