ﭘد ﺳﻠﻮﻟﺰی ﯾﮑﯽ از واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ورﻗﻬﺎی ﻧﺎزك و ﻣﻮج دار ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺮاﻓﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺬب آب ﺑﺎﻻ ﺗﺸــﮑﯿﻞ، اﺷﺒﺎع و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رزﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺎﺳﺪﺷﺪن و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آب ﭘﺪﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﻘﺮار زواﯾﺎ و ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮ روی ﻫﻢ اﺳـﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه آب در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن ﺑﻄﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد و ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮری ﻫﻮا اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮا در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻠﺐ و ﺧﯿﺲ ﭘﺪ و ﻋﺪم ﺣﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮی آب ﺷﺪه و ﺧﻨﮑﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻗﻄﺮات آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳـﺨﺘﯽ و دﻣﺎی آب، ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻮع ﻗﺪﯾﻤﯽ واﺳـﻂ ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﺪ ، ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا ، راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: دﻣﺎی ﻫﻮا ﺗﺒﺨﯿﺮ (ﭘﻮﺷﺎل) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎل می باشد.

19/01/2022

جانمایی تجهیزات در گلخانه

انتخاب یک محل مناسب جهت استفاده بهینه از بالاترین عملکرد تجهیزات گلخانه اعم از سرمایشی (فن 140 و پد سلولزی، مهپاش، فن سیرکوله و ….) و گرمایشی (هیتر، بخاری، سان هیت و …) نه تنها مصرف […]
16/01/2022

پد سلولزی

جنس پد های سلولزی شرکت زانوس از کاغذ کرافت فنلاند که به صورت لایه ای با زوایای مختلف روی هم قرار میگیرند. که این زوایا باعث می شوند تا روزنه های بین لایه ها شکل بگیرند […]
12/01/2022

پد سلولزی گلخانه

چسب رزین اروپایی استفاده شده در پد های سلولزی شرکت زانوس باعث شده تا نه تنها از هم پاشیدگی پد در طول جریان آب از منافذ آن جلوگیری کند بلکه طول عمر پد های سلولزی را […]
11/01/2022

نکاتی در مورد نصب پد سلولزی

جهت نصب (تمامی قطعات می بایست در یک راستا و با یک زاویه نصب شوند). زاویه قاب زیر پد (جهت جمع آوری زه آب می بایست شیب 0.8 تا 1 درصد در نظر گرفته شود. تعداد […]
26/12/2021

قیمت پد سلولزی

شرکت گلخانه ای زانوس با تولید و تامین انواع تجهیزات گلخانه ای اعم از گرمایشی (هیتر ها و بخاری های گلخانه ای در مدل های مختلف و ظرفیت های متفاوت)، سرمایشی (انواع فن های اگزاست، سیرکوله، […]
20/12/2021

سیستم خنک کننده

 در فصول گرم لازم است که دماي هوا با استفاده از سیستم هاي سرمایشی تا حدودي کاهش یابد. علاوه بر آن بایستی با روش هاي ایجاد سایه مثل پرده هاي سایه دهی و یا رنگ آمیزي […]
18/12/2021

سیستم سرمایش پاششی (اسپری)

سیسـتم سرمایشـی فـن و پد به شـن و گرد و غبـار موجود در نواحـی بیابانی حسـاس اسـت، زیـرا پدها راحت بـا مخلوط نمـک و شـن گرفته می شـوند. ایـن گرفتگـی میتواند شـبیه سـیمان شـود. سیسـتم مه […]
12/12/2021

عوامل مؤثر بر شدت تهویه

اختلاف درجه حرارت داخل و خارج گلخانه افزایـش اختلاف درجـه حرارت داخل و خـارج گلخانه باعث افزایـش اثـر دود کشـی و بنابراین افزایش شـدت تهویـه و تبادل هوا می شـود. در صـورت کم بـودن اختلاف درجه […]
09/12/2021
حضور در چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات گلخانه تهران

چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات گلخانه آیفارم تهران 1400

06/12/2021

تهویه گلخانه با فن 140

فن‌‌ها به تنهایی برای تهویه گلخانه‌های پلاستیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هوای تازه باید از بیرون گلخانه وارد شود تا جای هوای خارج شده توسط فن خارج کننده هوا را بگیرد. بنابراین پنجره یا پنجره‌هایی در […]
01/12/2021

توصیه های لازم جهت استفاده از سیستم فن 140 و پد سلولزی

–      حفظ استحکام ساختمان تا جایی که امکان دارد بسیار مهم است زیرا هوای وارد شونده (هوای ورودی) به پدها فشار وارد می‌کند. –         اطمینان حاصل کنید که تمام  درب‌ها و دریچه‌ها در زمان استفاده از سیستم فن […]
28/11/2021

فن سیرکوله

جت فن یا فن سیرکوله جهت ایجاد گردش هوای بهتر برای گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این فن ها در ابعاد (قطر)  40، 50 و 60  تولید می گردند که هر کدام در به […]
21/11/2021

اصول انتخاب و نصب فن 140 گلخانه ای

نـکات فنـی زیـر در نصـب و راه انـدازی فن ها بایـد مد نظر قرار گیرنـد:   تعـداد و انـدازه فن هـا بـرای هـر گلخانه بر اسـاس نرخ تهویـه (نسـبت تهویـه بـه سـطح گلخانـه) یـا نـرخ تبـادل هوا […]
17/11/2021

پد سلولزی

شـبکه ای الیافی اسـت که به عنوان پد یا بالشـتک معرفی شـده اسـت. پد کـه مانند دیـوارهای عمـودی مقابـل فن های تخلیـه در طـرف دیگـر گلخانه نصب می شـود، وظیفـه اصلی جـذب رطوبـت و اجـازه عبـور […]
17/11/2021
عملکرد سیستم سرمایش فن و پد

سیستم سرمایش تبخیری گلخانه

اسـتفاده از سیستم سـرمایش تبخیری مستقیم در مناطقی بـا رطوبـت نسـبی پاییـن بهتریـن روش خنک کـردن گلخانـه اسـت. بـا اسـتفاده از ایـن سیسـتم در روزهـای گـرم تابسـتان می تـوان تـا 15 تـا 20 درجـه سلسـیوس دمـای […]
با ما تماس بگیرید.