شرکت زانوس عضو رسمی انجمن گلخانه سازان ایران 

و از اعضای هیات مدیره انجمن گلخانه سازان ایران

با ما تماس بگیرید.